Нормативни документи

Наредба за приобщаващо образование

(обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г. )

Правомощия на Обществен съвет при СУ „Отец Паисий“ Враца

Стратегия за развитие на СУ „Отец Паисий“ за периода 2016 – 2020Eтичен кодекс на училищната общност на СУ „Отец Паисий“


Програма за превенция на ранното напускане на училище


Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвими групи