Правилник за дейността на училището

Стратегия за развитие на ИСУ „Отец Паисий“ Враца 2021/2024 година

Годишен план за дейността на училището

Програма за превенция на тормоз

Програма за работа с уязвими групи

Мерки за подобряване на качеството

Годишна училищна програма за занимания по интереси

Заповед за използване на спортни съоръжения

Правила за прием на ученици в самостоятелна форма на обучение /СФО/

Етичен кодекс

График на консултации на преподаватели за Iучебен срок

График ЧКРКРУРУД

График класни работи

График консултации на преподаватели

График контролни работи

График самоподготовка ГЦОУД – 5-7 клас


 Учебни планове

учебен план I -клас

учебен план II клас

учебен план III клас

учебен план IV клас

учебен план V клас

учебен план VI клас

учебен план VII клас

учебен план VIII клас Народно пеене

учебен план VIII клас Компютърна графика

учебен план IX клас Български танци

учебен план IX клас Компютърна графика

учебен план X клас Български танци

учебен план X клас Компютърна графика

учебен план XI клас Народно пеене

учебен план XI клас Рекламна графика

учебен план XII клас профил Музика

учебен план XII клас профил Изобразително изкуство