Sing and Dance your Roots – 2019-2021

Име на проекта: Sing and Dance your Roots

Начало на проекта: 01-09-2019

Край на проекта: 31-08-2021

Координатор на проекта: COLLEGE MAXENCE VAN DER MEERSCH Франция

Партньори по проекта:

SCOALA GIMNAZIALA NR 1 VLADENI – Румъния

SU „Otec Paisii“ – България

Istituto Comprensivo Cisternino – Италия

EVDOMO GYMNASIO IOANNINON – Гърция

В наши дни музиката в Европа е мощен инструмент за сближаване и единство. Празниците съпътстващи всяка година, позволяват на европейските граждани да откриват съседните страни и да се опознават събирайки се около една и съща страст, музиката.

Проектът „Еразъм“, който осъществяваме, цели да подчертае културното многообразие на Европа. В този проект ще участват талантливи ученици и учители по различни предмети: музика, танци, чужди езици и компютърни науки, от пет различни културни и географски региони на Европа, а именно френско, българско , гръцко, румънско и италианско училище.

Между тези различни партньори съществува общ знаменател: желанието да се изпълнява традиционно музикален репертоар чрез комбиниране с танца, защото традиционната музика и танца са в неразделна връзка във всяка европейска култура.

Друго общо между всички партньори е желанието да се работи върху спецификата на всеки език, защото майчиният език дава значение на традиционната песен чрез нейния ритъм, интонация и т.н.

За период от две години учениците и учителите ще се запознаят с езика и наследството на местната фолклорна музика на техните партньори Те ще имат възможността да репетират, свирят и танцуват в концерти на автентична народна музика по целия свят като част от четири учебни дейности в Румъния, Гърция, Италия и Франция.

Като краен продукт, ще се публикуват DVDта, съдържащи 20 произведения на автентична музика и най-малко 10 танца.

За постигането на резултатите от проекта, през първата година учениците ще общуват на английски език и ще работят в групи за създаване на прост метод за преподаване на майчиния им език.

Ще се отработат 4 вида традиционни песни, чиито текстове ще бъдат анализирани и преведени; ще се пишат статии, а резултатите ще се публикуват онлайн на уебсайта на проекта.

Ще се правят и заснемат музикални и танцови видеоклипове.

Учениците, също така, ще научат и различни национални и народни песни на своите партньори, които да се пеят заедно.

През първата година в България ще се проведе първата среща само между учители и координаторите от страните партньори.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.