Inspire:“Music with English“ 2020-2022

Име на проекта: Inspire: Music with English

Начало на проекта: 01-09-2020

Край на проекта: 31-08-2022

Координатор на проекта: Niepubliczna Szkola Podstawowa „Klasyk“ w Pulawach – Полша

Партньори по проекта:

Necmi Asfuroglu Anadolu Lisesi – Турция

SU „Otec Paisii“ – България

Ensemble scolaire Sainte Claire – Франция

Rigas Reinholda Smelinga vidusskola – Латвия

Primary School of Municipality „Krste Misirkov“ Kumanovo – Република Северна Македония

Цели на проекта:

  • Проектът ще повиши желанието да се изпълнява музика
  • Проектът ще повиши желанието да се общува с учениците и учителите от партньорските училища
  • Интересът към изучаването на английски език ще се засили
  • Запознаване на участниците в проекта с националните и чуждестранни културни ценности
  • Да усъвършенства уменията за използването на дигиталните медии като начин за общуване
  • Въвеждане на нови методи на обучение в областта на музиката Kodaly Approach
  • Запознаване на участниците в проекта с различни местни и национални музикални групи, клубове и компании
  • Интегриране на различните учебни предмети , особено английски език и музика – интердисциплинарни връзки
  • Промотиране на метода CLIL
  • Изработване от страна на учениците на рекламни брошури и плакати, които ще бъдат раздадени на местните училища, музикални центрове и школи, градската общност с цел разпространение на резултатите от проекта

В наши дни музиката в Европа е мощен инструмент за сближаване и единство. Празниците съпътстващи всяка година, позволяват на европейските граждани да откриват съседните страни и да се опознават събирайки се около една и съща страст, музиката.

Проектът „Еразъм“, който осъществяваме, цели да подчертае културното многообразие на Европа. В този проект ще участват талантливи ученици и учители по различни предмети: музика, танци, чужди езици и компютърни науки, от шест различни културни и географски региони на Европа, а именно полско, френско, българско , турско, латвийско и северномакедонско училище.

За период от две години учениците и учителите ще се запознаят с езика и наследството на местната фолклорна музика на техните партньори Те ще имат възможността да репетират, свирят и танцуват автентична народна музика на финалния фестивал.

Проектът ще завърши с един общ концерт в Латвия.

Като краен продукт, ще се създаде едно DVD и книжка с най-добрите практики.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Работна среща в Рига – Латвия