„Struggle Against Values Extinction“ 2020-2022

Име на проекта: Struggle Against Values Extinction

Начало на проекта: 01-09-2020

Край на проекта: 31-08-2022

Координатор на проекта: Scoala Gimnaziala ,,George Voevidca“ – Румъния

Партньори по проекта:

GEM EGITIM HIZMETLERI TURIZM VE TIC.LTD STI. OZEL SANCAKTEPE FINAL AKADEMI ANADOLU LISESI – Турция

l. osnovna skola Cakovec – Хърватска

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE „ALDO MORO“ – Италия

SU „Otec Paisii“ – България

Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques – Португалия

Проектът SAVE има за цел да помогне на учениците да опознаят и да ценят своята собствена идентичност, традиции и култура, всеки аспект от националното наследството докато в същото време си дават ясна сметка, че са част от една по-широка европейска културна рамка. Надяваме се с този проект, учениците и учителите да се запознаят с бита на партньорските народи, техните езици, да се възпита чувството на толерантност към другите, да се създадат нови приятелства. Друга цел на проекта е да се съхрани културното наследство чрез пресъздаване на стари занаяти и обичаи. В проектът ще бъде застъпен интердисциплинарния модел на обучение. Проектът ще включва преподаватели по ИКТ, чужд език, история, география, БЕЛ, изобразително изкуство.

Проектът „Еразъм“, който осъществяваме, цели да подчертае културното многообразие на Европа. Да възпита чувството на търпимост към различните култури и народи, усъвършенстване на знанията по английски език, създаването на нови приятелства, разширяване на мирогледа на участниците, задълбочаване на знанията за част от европейските народи. Всички тези цели ще бъдат осъществени чрез изпълнението на многообразните дейности по проекта.

Дейности на проекта:

 • Организиране на клуб „Еразъм Културно наследство“
 • Организиране на работни ателиета
 • Създаване на туристически пътеводител, озаглавен „Култура и наследство из Европа“
 • Изготвяне на брошури и презентации по темата
 • Изготвяне на културна карта на ЮНЕСКО
 • Фотоалбуми
 • Рецепти
 • Видео и аудио записи
 • Организиране на фолк фестивал
 • Създаване на Етимологичен речник
 • Организиране на срещи на по-възрастното поколение с подрастващите с цел възкръсване на позабравените традиции и обичаи
 • Запознаване на участниците в проекта с националните и чуждестранни културни ценности

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.