„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., дейност 1, кампания 4

В изпълнение на дейностите по проекта педагогическите специалисти от СУ „Отец Паисий“ – Враца участваха в обучение на тема „Иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта и емоционалната интелигентност на децата и учениците“